Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Grip MultiMedia BV 2004

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een wederpartij die een rechtspersoon is en/of vertegenwoordigt en die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Product: dienst en/of zaak die door Grip MultiMedia wordt geleverd;


Grip MultiMedia is een bedrijf dat zich toelegt op:

  • Het ontwikkelen en beheren van websites en CD-rom producties
  • Project- en Webmanagement
  • Internet -advies en -begeleiding
  • Domein aanvragen en registraties
  • Verhuur van ruimte op internet
  • Internet trainingen

De hier volgende internettypische begrippen worden als volgt verstaan:

Webhosting: het in stand houden van een internet domein op een van de door ons gebruikte servers, het beschikbaar maken van harddiskruimte op die server ten behoeve van een internetpresentatie, het in stand houden van email adressen gekoppeld aan het internet domein.

Website: presentatie op internet, die is ondergebracht op een internet domein.

Domein: locatie op het internet met een geregistreerde naam, bijvoorbeeld www.grip.nl.

FTP: File Transfer Protocol, hiermee kunnen bestanden vanaf een willekeurige locatie met internet toegang worden geplaatst op een internet server

Telnet: Via internet vanaf afstand werken op een internet server, net alsof men lijfelijk achter die computer zit.

Portscannen: uitvoeren van tests op een internet server, waarbij op alle beschikbare poorten gezocht wordt naar mogelijkheden om toegang tot die server te krijgen.


Data-traffic: aantal bits dat per tijdseenheid over de internetverbinding wordt verzonden en opgevraagd.

Server: computer met daarop software die dienst doet als webserver.
Content Management System: software, die globaal gesproken, de klant in staat stelt een website zelf te beheren.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van en iedere overeenkomst tussen Grip MultiMedia en een klant, waarop Grip MultiMedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Het afwijken van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming van Grip MultiMedia.


Artikel 3. Offertes

De door Grip MultiMedia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 2 maanden geldig, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Grip MultiMedia een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit voorbeeld slechts bij wijze van aanduiding getoond of verstrekt: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen dat door Grip Multi-Media conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld zal worden geleverd


Artikel 5. Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering ten kantore van Grip MultiMedia.

5.2 De klant is gehouden de bij Grip MultiMedia aangekochte producten af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld of worden overgedragen, dan wel op het moment waarop deze hem, in geval van een afwijkende overeenkomst, worden bezorgd.

5.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten -bedragende minimaal € 2,50 per MB per dag-, verschuldigd zijn.

5.4 De klant is verplicht om informatie, instructies en / of materialen, noodzakelijk voor de levering, tijdig bij Grip MultiMedia aan te leveren. Bij overschrijding door de klant van de hiervoor overeengekomen termijn, zal de klant aangaande de overeengekomen termijn van levering geen eisen meer kunnen stellen. Grip MultiMedia zal zich desondanks blijven inspannen om de eventueel overeengekomen leveringstermijn te realiseren.

5.5 Indien Grip MultiMedia door dit termijnverzuim van de klant ter verdere uitvoering van de overeenkomst onder grote tijdsdruk komt te staan -waardoor andere werkzaamheden zullen moeten worden opgeschoven, dan wel zal moeten worden overgewerkt- zullen de daardoor te ontstane extra kosten voor rekening van de klant komen. Hiervan zal door Grip MultiMedia een specificatie worden verstrekt.


Artikel 6. Overschrijding van levertijd

Grip MultiMedia is niet aansprakelijk indien een overeengekomen levertijd niet wordt gerealiseerd, tenzij terzake sprake is van opzet of grove schuld van Grip MultiMedia, dan wel wanneer door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7. Deellevering- en betaling

Het is Grip Multimedia toegestaan producten in gedeelten te leveren. Dit geldt alleen wanneer de deellevering een zelfstandige waarde heeft. De klant is verplicht bij aanvang van de levering tenminste 25 procent van het totaal te factureren bedrag te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de helft van het product gereed is of wordt geleverd voldoet de klant tevens de helft van het totaal te factureren bedrag. Bij volledige levering voldoet de klant het volledig gefactureerde bedrag.


Artikel 8. Wijzigingen in het te leveren product

Het is Grip MultiMedia bij uitzondering toegestaan producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen. Het betreft hier uitsluitend wijzigingen in de te leveren producten, of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, dan wel niet wezenlijke wijzigingen van het product.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het door Grip MultiMedia geleverde product blijft het eigendom van Grip MultiMedia, totdat de klant alle financiële en overige (navolgende) verplichtingen uit de met Grip MultiMedia gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

9.2 Door Grip MultiMedia afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en met schriftelijke toestemming van Grip MultiMedia worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3 Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Grip MultiMedia gerechtigd afgeleverde producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendoms-voorbehoud rust bij de klant of derden die het product voor de klant houden weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van het door hem voor het product verschuldigde, dan wel betaalde, bedrag per dag, met ingang van de dag, dat Grip MultiMedia een beroep op het eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

9.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Grip MultiMedia daarvan, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

9.5 De klant is te allen tijde gehouden:
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product op een duidelijk kenbare wijze te merken als het eigendom van Grip MultiMedia;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Grip MultiMedia ter bescherming van haar eigendoms-recht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Op eerste verzoek daartoe van Grip MultiMedia zal de klant het bewijs verstrekken aan de voorgaande verplichtingen te hebben voldaan.


Artikel 10. Begin, duur en einde van overeenkomsten

10.1 Een aangegane overeenkomst zal een aanvang nemen op de dag dat de opdracht door de klant wordt verstrekt, zijnde het moment van wilsovereenstemming, dat uitdrukkelijk wordt bepaald door de aantekening daarvan in de administratie van Grip MultiMedia, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

10.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste een volledig kalenderjaar. Dit betekent dat de eerste contractstermijn de duur van het nog lopende kalenderjaar alsmede het daarop aansluitende gehele kalenderjaar zal behelzen. De overeenkomst wordt na het einde van het eerste volledige kalenderjaar geacht stilzwijgend voor een volgende termijn van een kalenderjaar te zijn voortgezet, behoudens tijdige beëindiging. Onder tijdige beëindiging wordt verstaan een opzegging conform het bepaalde in artikel 10.3. c.q. artikel 10.4.

10.3 De klant heeft het recht de overeenkomst onder inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden- tegen de eerstkomende vervaldatum per aangetekend schrijven aan Grip MultiMedia op te zeggen.

10.4 Grip MultiMedia heeft het recht de overeenkomst te allen tijde op te zeggen of wijzigingen in de condities voor te stellen. Zij zal mededeling van opzegging of wijziging rechtstreeks aan de klant richten. Voor wijziging en opzegging moet Grip MultiMedia een termijn van tenminste twee maanden in acht nemen. De contractswijziging of de beëindiging kan niet eerder ingaan, dan twee maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving door Grip MultiMedia. De klant hoeft met de voorgestelde wijziging niet akkoord te gaan, in welk geval hij dat tenminste één maand voor de voorgestelde datum van wijziging per aangetekend schrijven aan Grip MultiMedia kenbaar dient te maken. Grip MultiMedia is dan vrij om te bepalen of de overeenkomst dan ongewijzigd voort loopt tot de oorspronkelijke verlengingsdatum, op welke datum de overeenkomst van rechtswege beëindigd wordt, danwel dat de overeenkomst eindigt op de datum die Grip MultiMedia als ingangsdatum voor de wijziging heeft voorgesteld. Grip MultiMedia verleent in dat laatste geval, onder aftrek van haar kosten, pro rata restitutie tot aan de eerstvolgende vervaldatum. Het voren-staande is niet van toepassing in geval van de situatie als hieronder vermeld bij artikel 11.


Artikel 11. Prijsverhoging

Indien Grip MultiMedia met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Grip MultiMedia niettemin gerechtigd tot tussentijdse verhoging van deze overeengekomen prijs: Grip MultiMedia zal de klant onmiddellijk van een prijswijziging in kennis stellen. Zij mag de gewijzigde prijs eerst twee maanden na in kennisstelling daarvan van de klant (per post dan wel e-mail bericht) aan deze klant in rekening brengen. Indien de door Grip MultiMedia kenbaar gemaakte prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst één maand voor de datum dat de prijsverhoging in werking treedt te ontbinden. De klant dient Grip MultiMedia ergo uiterlijk één maand voor de dag van de aangezegde prijsverhoging van diens voornemen tot ontbinding, bij aangetekend schrijven in kennis te stellen. Bij ontstentenis van tijdige berichtgeving zijdens de klant, wordt de klant geacht met de door Grip MultiMedia doorgevoerde prijsverhoging in te stemmen en de overeenkomst te continueren.

Indien werkzaamheden met spoed worden uitgevoerd, wordt hiervoor een verhoogd tarief berekend.


Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij door middel van betaling -tegen behoorlijk bewijs van kwijting- ten kantore van Grip MultiMedia, dan wel door bijschrijving van het totaalverschuldigde bedrag op een bank of Postbanknummer van Grip MultiMedia.

12.2 Mocht betaling bij het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum achterwege zijn gebleven, dan is de klant automatisch en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment van in verzuim treden zal de klant de wettelijke rente over het opeisbare bedrag, verhoogd met een boeterente van twee procent per jaar, aan Grip MultiMedia verschuldigd zijn. Tevens zal Grip Multimedia gerechtigd zijn de levering van haar product respectievelijk haar dienstverlening tot na volledige betaling van het door de klant verschuldigde bedrag op te schorten. Gedurende deze opschorting blijft de klant verplicht de factuur en bijkomende kosten, onder welke de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente te voldoen. De levering en / of dienstverlening zullen eerst weer worden hervat op de dag na die waarop het verschuldigde door Grip MultiMedia dan wel haar gemachtigde is ontvangen.

12.3 Is er bij opschorting van de levering op verzoek van de klant, sprake van het -al dan niet tijdelijk opheffen van een website op een door klant gehuurd domein en wenst de klant dit domein wel te behouden, dan is de klant met ingang van de nieuwe contractperiode alleen de kosten voor een slapend domein verschuldigd. Uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de reeds betaalde kosten aangaande domeinhuur gedurende de lopende periode niet zullen worden gerestitueerd of verrekend. De voor een slapend domein verschuldigde huur zal derhalve eerst bij ingang van de volgende contractsperiode verschuldigd zijn, dan wel in rekening worden gebracht.

12.4 In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surséance van betaling van respectievelijk door de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.5 Betaling dient plaats te hebben zonder korting of verrekening. Verrekening is uitsluitend toegestaan indien hiertoe schriftelijk door Grip MultiMedia toestemming is verleend.

12.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle eventueel verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.7 Indien en voorzover sprake is van een dienst van Grip waarbij Grip voortdurend diensten levert c.q. ter beschikking stelt, zoals Web Hosting, heeft Grip ongeacht hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald de bevoegdheid om bij non-betaling na zestig dagen na de factuurdatum de betreffende dienst te beëindigen zolang die betaling achterwege blijft (bij Web Hosting: de Web Hosting tijdelijk te beëindigen), zonder dat de verplichting van de klant over de desbetreffende periode wordt opgeschort of teniet gaat.


Artikel 13 intellectuele eigendomsrechten

13.1 Grip behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot al hetgeen zij aan de klant heeft geleverd, alsmede met betrekking tot al hetgeen daarmee in enig, direct of indirect, verband staat. De klant zal de auteursrechten, handelsnaam, het merk of welk intellectueel eigendomsrecht van Grip dan ook respecteren en niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Grip gebruiken, in welke zin dan ook, noch ook de naam van Grip zonder toestemming van deze aanwenden met het oog andere waren of diensten dan die van Grip zelf in enig verband te brengen met Grip, direct of indirect. Voor het overdragen van auteursrecht op enig Grip toebehorend werk is een schriftelijke akte van overdracht van dat auteursrecht vereist.

13.2 Specifiek terzake van de levering van Content Management Systemen geldt het volgende. Grip verleent hierbij aan de klant op de door haar geleverde Content Management Systemen een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie tot het gebruik daarvan, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a) De klant noch derden die via de klant toegang hebben tot het Content Management Systeem is het toegestaan dat Content Management Systeem te verveelvoudigen ten behoeve van andere gebruikers dan de klant.

b) De broncode van het Content Management Systeem mag nimmer worden gewijzigd of beperkt zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Grip.

c) De licentie ter zake van het Content Management Systeem vervalt zodra de Web Hosting van de Website waarin het Content Management Systeem wordt gebruikt geschiedt door een ander dan Grip.

d) Indien het bepaalde in de leden a tot en met c wordt overtreden heeft Grip aanspraak op een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,00, ongeacht het recht van Grip om vergoeding van de schade van de klant, of derden, te vorderen.

e) In het geval van twijfel of sprake is van de hierboven bedoelde verveelvoudiging of de hier bovenbedoelde wijziging of beperking van de broncode dient de klant tijdig in overleg met Grip te treden.


Artikel 14. Incassokosten

14.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. De klant is dan in ieder geval incassokosten ad 15% over de gehele hoofdsom verschuldigd:

Indien Grip MultiMedia aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de in gebreke blijvende klant in aanmerking.

14.2 De klant is jegens Grip MultiMedia de volledige door Grip MultiMedia gemaakte kosten gemoeid met het voeren van gerechtelijke procedures met de klant verschuldigd,tenzij de klant in het ongelijke wordt gesteld.


Artikel 15. Garantie

15.1 Grip MultiMedia zal naar beste vermogen de door haar geleverde producten gedurende een periode van 2 maanden na levering herstellen voor wat betreft ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.

15.2 Voor wat betreft webhosting zal Grip MultiMedia alles doen wat in redelijkheid verwacht kan worden om ervoor te zorgen dat de klant ongestoord gebruik kan maken van deze producten. Grip MultiMedia kan echter niet garanderen dat het gebruik van deze service te allen tijde ononderbroken en / of vrij van fouten zal kunnen plaatshebben.

15.3 Indien het product een ontwerp-, materiaal-, of programmatuurfout vertoont en Grip conform lid 1 van dit artikel tot herstel gehouden is maar herstel naar het oordeel van Grip te bezwaarlijk is mag Grip, naar haar keuze, ook overgaan tot vergoeding in geld zulks tot het maximum bedoeld in artikel 18.

15.4 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde (“vervolgschade”) is Grip MultiMedia niet aansprakelijk .

15.5 De garantie geldt niet indien eventuele schade het gevolg is van een onjuiste of onoordeelkundige behandeling door de klant en / of derden. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: behandeling afwijkend van de bij levering aan de klant kenbaar gemaakte voorschriften dan wel afwijkend van de gangbare behandeling.


Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen

16.1 De klant dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit aansluiten bij het overeengekomene;
of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel -indien deze niet nader zijn gespecificeerd- aan de eisen die gesteld mogen worden bij een normaal gebruik.
16.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee maanden na aflevering schriftelijk per aangetekend schrijven aan Grip MultiMedia te melden.

16.3 Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen drie dagen na constatering, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk per aangetekend schrijven aan Grip MultiMedia te melden.

16.4 Ook indien de klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming dan wel vastgelegde overeenstemming met Grip MultiMedia niet worden afgenomen, dan wel aan Grip MultiMedia worden geretourneerd.


Artikel 17. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Grip MultiMedia er niet verantwoordelijk voor, dat de te leveren producten voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten moeten worden gebruikt, tenzijde klant Grip MultiMedia vooraf op de hoogte heeft gesteld van de aard van deze technische eisen of normen en Grip uitdrukkelijk heeft aangegeven dasn de betreffende producten aan die eisen of normen voldoen. Ook alle andere technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de eisen die naar gangbare opvatting ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst gelden, dienen vooraf door de klant nadrukkelijk te worden gespecificeerd.


Artikel 18. Aansprakelijkheid

Grip MultiMedia is uitsluitend aansprakelijk voor schade die onomstotelijk is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Grip MultiMedia.

Bovendien is Grip MultiMedia jegens de klant slechts aansprakelijk in geval van aantoonbare en door een onafhankelijk expert vastgestelde schade als gevolg van gebreken in geleverde producten. Met betrekking tot webhosting*) geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 22 van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Grip MultiMedia is (voorzover deze mocht bestaan) te allen tijde beperkt tot het voor het geleverde product in rekening gebrachte factuurbedrag. Naar keuze van Grip kan dan vergoeding in natura door middel van herstel of nieuwe levering, dan wel vergoeding in geld volgen, een en ander tot het in de vorige volzin bedoelde maximum.

De klant vrijwaart Grip MultiMedia van aansprakelijkheid voor schade geleden in verband met oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik van het product door de klant en / of derden en / of het handelen door de klant in strijd met diens verplichtingen.

De klant is volledig aansprakelijk voor het door hem aangeleverde en, zoals aangeleverd, gebruikte materiaal ten dienste van het product. Grip MultiMedia mag ervan uit gaan dat de klant juridisch eigenaar is van het door hem ten behoeve van Grip MultiMedia aangeleverde materiaal en klant vrijwaart Grip voor aanspraken van derden in verband met ter beschikking van Grip gestelde materialen.


Artikel 19. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Grip MultiMedia zijn toe te rekenen.

Hieronder valt onder meer het uitvallen van de server, staking(en) in het bedrijf van Grip MultiMedia dan wel een van haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Grip MultiMedia afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Grip MultiMedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Grip MultiMedia haar verbintenis had moeten nakomen.

Zolang de overmacht voortduurt worden de leverings- en andere verplichtingen van Grip MultiMedia opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Grip MultiMedia niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Grip MultiMedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter uitsluitend wanneer het reeds geleverde c.q. leverbare deel een zelfstandige waarde heeft.


Artikel 20. Geschillenbeslechting

Elk geschil tussen klant en Grip MultiMedia zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.


Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Grip MultiMedia en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.


Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

Grip MultiMedia is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Grip MultiMedia zal de gewijzigde voorwaarden conform de onder artikel 10 lid 4 bepaalde termijn van twee maanden aan de klant kenbaar te maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de klant twee maanden na dagtekening van het deze wijzigingen aankondigende schrijven of e-mail zijdens Grip MultiMedia in werking.


Artikel 23. Bijzondere voorwaarden bij webhosting

De Klant krijgt bij webhosting geen toegang tot de systemen van Grip MultiMedia via FTP of Telnet sessies;
Het inbreken op systemen van Grip MultiMedia of het verrichten van handelingen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als voorbereiding daartoe (zoals 'portscannen') is niet toegestaan. In geval van overtreding van deze bepaling zal Grip MultiMedia onverwijld en zonder onderscheid aangifte doen bij politie en eventuele andere daartoe aangewezen instanties;
De website van de klant zal niet meer dan 1 Gb aan data-traffic per maand genereren. Indien deze grens wordt overschreden, worden kosten in rekening gebracht;

Het met de klant overeengekomen tarief voor webhosting dient steeds voor elke periode vooruit -binnen 30 dagen na factuurdatum- te worden betaald. Indien er wijzigingen in het tarief plaatsvindt zal de klant één maand voor deze wijzigingsdatum daarvan in kennis worden gesteld.